Het corona-noodpakket

Bedrijven (met of zonder personeel) krijgen vele helpende handjes van de overheid. Waaronder de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Voor zelfstandigen is er de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers Tozo. Wie wel mensen in dienst heeft (of had), kan behalve de NOW de TOFA en de TVB proberen. Ook is er een scala aan kredietregelingen, en fiscale verzachtingen. Wie redt zijn zaak hiermee? 

 

Snel naar ...

Tozo

TOFA

TVB-MKB

Fiscaliteiten

De NOW

De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is een subsidie op een deel van de loonkosten voor bedrijven die door de coronacrisis minder of geen omzet maken. De derde versie van de NOW bestaat uit drie tijdvakken. Voor elk tijdvak kan een bedrijf apart aanvragen. Het eerste tijdvak duurt van 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021. Het tweede tijdvak loopt vanaf 1 januari tot en met 31 maart 2021.

Aanvragen NOW

De werkgever kan de het eerste tijdvak van de derde NOW vanaf 16 november tot en met 27 december 2020 aanvragen bij het UWV. Aanvragen kunnen terugwerkend ingaan per 1 oktober. Het loket voor aanvragen in het tweede tijdvak zou open moeten gaan vanaf 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021. De naam van het bedrijf dat NOW3.0 aanvraagt kan, inclusief de verleende voorschotten en vastgestelde subsidie, openbaar gemaakt worden zonder overleg vooraf.

Hoogte NOW

De ondergrens voor de vergoeding van loonkosten blijft 20 procent omzetverlies tijdens het eerste en ook het tweede tijdvak. De vergelijkingsmaand (refertemaand) is voor alle drie de tijdvakken juni 2020. Het omzetverlies meet het UWV in een periode van 3 maanden die start op 1 oktober voor het 1e tijdvak, 1 november voor het 2e tijdvak, en 1 december 2020 voor het 3e tijdvak van de derde NOW-regelingen.

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet. De vergoeding zelf is in het eerste en ook tweede tijdvak maximaal 80 procent van de loonkosten voor bedrijven die geen enkele omzet maken in die maanden, net als bij de vorige twee NOW’s. Is het omzetverlies naar verwachting de helft, dan is de tegemoetkoming 45 procent van de loonsom. Tien procent van de loonsom blijft dus altijd voor eigen rekening.

Scholing en werk

Tien procent van de NOW-subsidie steekt de overheid zelf in een fonds om scholing en van-werk-naar-werk-trajecten te betalen voor werknemers die moeten overstappen naar ander werk. Dat gaat ook zo bij het tweede en derde tijdvak, daarom zijn de maximale subsidiepercentages 10 procent lager dan bij de vorige NOW. Om werkgevers en werknemers daarbij te helpen, trekt het kabinet 50 miljoen euro uit voor het crisisprogramma NL leert door. Ook moet de werkgever afspraken maken met het UWV om zijn ontslagen mensen te begeleiden naar ander werk. Doet de werkgever dat niet, dan kan het UWV 5 procent extra inhouden op de subsidie.

Geen ontslagboete, loonoffer kan

De ontslagboete verdwijnt. Ook mogen bedrijven hun loonsom aanpassen zonder gevolgen voor de subsidie. In het eerste en ook tweede tijdvak mag dat met 10 procent. De loonsom aanpassen kan door natuurlijk verloop, door mensen te ontslaan of door werknemers te vragen om een vrijwillig loonoffer. De regels van het arbeids- en ontslagrecht blijven hierbij gelden. Eenzijdig aanpassen van arbeidsvoorwaarden kan alleen wanneer dat expliciet is opgenomen in het arbeidscontract. En voor een loonoffer is toestemming van vakbonden en ondernemingsraad vereist.

Derde tijdvak NOW

Vanaf 1 april tot en met eind juni zou het derde tijdvak moeten ingaan. De vergoeding van loonkosten bedraagt dan maximaal 60 procent, en de loonsom kan tot 20 procent dalen zonder korting op de subsidie. In het derde tijdvak moeten bedrijven minstens 30 procent omzetverlies hebben geleden om NOW te kunnen krijgen. Het loon waarover de werkgever per werknemer subsidie kan krijgen gaat in het derde tijdvak omlaag naar eenmaal het maximum dagloon (nu € 4.845 per maand). Maar omdat de grenzen voor het tweede tijdvak zijn versoepeld, zou dat ook voor het derde tijdvak kunnen gebeuren. Hierover is nog niets bekend.

Bonussen, emolumenten, vergoedingen

Een bedrijf dat gebruik maakt van een van de NOW-regelingen mag over 2020 geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen dividend of bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Wie de 3e NOW ook in het 2e en 3e tijdvak aanvraagt, mag dat ook niet doen in 2021. Bonussen aan gewone medewerkers, die horen bij de normale beloningssystematiek zijn wel toegestaan.

Nederlandse dochterondernemingen van buitenlandse moederbedrijven houden de subsidie van de 2e NOW ook als de moeder dividend en bonussen uitkeert en eigen aandelen inkoopt. De vaste (forfaitaire) opslag voor onder andere vakantiegeld, pensioenpremie en andere werkgeverslasten is 40 procent. Lonen tot tweemaal het maximum dagloon (€ 9538 bruto per maand) tellen mee.

Voorschot; controle achteraf

Na de aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken van 80 procent van de verwachte tegemoetkoming. Voor grote aanvragen is een accountantsverklaring vereist. De uiteindelijke subsidie voor de derde NOW stelt de overheid vast vanaf juni 2021, als het derde tijdvak is afgelopen. SZW en UWV werken samen om zicht te houden op de uitvoering van de NOW en de daarbij behorende risico’s op misbruik en oneigenlijk gebruik. Mogelijk kan het UWV een dwangbevel opleggen als de subsidie niet wordt terugbetaald.

Meer informatie

Meer informatie over de derde NOW bij de Rijksoverheid. Meer techniek is te vinden bij de AWVN.

Tozo

De toets op het vermogen bij zelfstandigen die Tozo willen, is uitgesteld tot 1 april 2021. Deze vermogenstoets betekent waarschijnlijk dat zelfstandigen hoogstens 46.520 euro aan ‘financiële middelen’ mogen hebben om recht op de Tozo te hebben. Het gaat om geld en vermogen dat direct ten gelde is te maken, zoals bank- en spaarsaldi en aandelen, obligaties en opties. Ander vermogen, zoals uit een eigen woning, afgeschermd pensioen, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden wordt buiten beschouwing gelaten. Het betekent ook dat mensen die Tozo hebben, en de uitkering willen houden na 1 april 2021, in maart een nieuwe aanvraag moeten doen. Later (ongetwijfeld) meer hierover.

Er zat al een partnertoets in de regeling. Komt het inkomen van het huishouden van de aanvrager door het inkomen van de partner boven het sociaal minimum, dan krijgt de zelfstandige geen Tozo. Na 1 juli 2021 stopt de Tozo en kan de zelfstandige zonder werk de reguliere bijstand of Bbz aanvragen.

Tijdens de Tozo

Wie inkomsten heeft terwijl hij Tozo krijgt, moet dat opgeven bij de gemeente die de uitkering geeft. Dat moet binnen een 'redelijke termijn'. Die bepaalt de gemeente. Zijn uw inkomsten hoger dan geschat bij de aanvraag? En komt u hierdoor boven het sociaal minimum voor uw leefsituatie? Dan moet u het surplus waarschijnlijk terugbetalen aan de gemeente. Wie dat niet, of niet op tijd vertelt, kan een boete krijgen op grond van de inlichtingenplicht van de Participatiewet, waarop de Tozo is gebaseerd.

Lening bedrijfskapitaal

Ook is een lening voor bedrijfskapitaal mogelijk, tot 10.517 euro, tegen 2 procent rente en een looptijd van 3 jaar. Het maximum leenbedrag geldt voor alle Tozo-regelingen. Wie surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd of verkregen kan deze lening niet krijgen.

Meer informatie

Meer informatie over de voortgezette Tozo bij de Rijksoverheid.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Zelfstandigen die veel opdrachten zien verdwijnen, of werknemers die door quarantaine inkomsten mislopen kunnen de TONK gebruiken. De noodregeling is vooral bedoeld voor noodzakelijke kosten, zoals betalen van huur of hypotheek. Het kabinet verwacht dat gemeenten vanaf februari 2021 deze regeling kunnen uitvoeren.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL-MKB)

De tegemoetkomingsregeling voor vaste lasten (TVL) voor het mkb is verlengd tot eind juni 2021. Het eerste tijdvak verlengt de overheid tot en met 31 maart 2021. De TVL staat open voor mkb-bedrijven met maximaal 250 medewerkers, een vestiging in Nederland, en minimaal € 3.000 vaste lasten per kwartaal.

De drempel of ondergrens blijft minimaal 30 procent omzetverlies door de coronacrisis. De bovengrens gaat omhoog van 50 naar 70 procent subsidie. Hoeveel subsidie een bedrijf krijgt, hangt af van het verlies aan omzet. Wie alle omzet kwijt is, kan tot 70 procent subsidie krijgen. De maximale subsidie bedraagt 90.000 euro per 3 maanden.

De subsidie voor vaste lasten is beschikbaar voor alle sectoren, ook voor toeleveranciers, de transportsector en de voedingstuinbouw. De koppeling met SBI-bedrijfscode en branche waarin het bedrijf opereert laat de overheid los tot en met 29 januari 2021 17:00.

Subsidie vaste lasten

Horeca-ondernemers die blijven zitten met onverkoopbare voorraden kunnen eenmalig een subsidie krijgen van van circa 2,75 procent van de omzetderving. Deze subsidie is ook voor al gedane investeringen in corona-veilige aanpassingen. Opslag van voorraden en aanpassingen in bedrijfspanden is vrijgesteld van vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting.

De seizoensmodule voor de evenementenbranche blijft ook in het eerste kwartaal van 2021 bestaan. Met deze module kunnen evenementenbedrijven waarvan de omzet sterk afhankelijk is van het seizoen meer subsidie krijgen vanuit de TVL.

Ondernemers kunnen deze extra subsidies aanvragen samen met hun reguliere TVL-aanvraag.

Ook komt er een omscholingssubsidie voor mkb-werkgevers in kraptesectoren, zoals in de techniek waar extra werk ligt om bijvoorbeeld de klimaat- en energietransitie uit te voeren.

Een bedrijf dat TVL krijgt, kan ook andere subsidies aanvragen. Zoals de NOW voor de loonkosten. Maar de TVL gaat dan weer af van de omzet waarop de NOW wordt gebaseerd.

Meer informatie over deze regeling bij de Rijksoverheid en bij de Kamers van Koophandel. Aanvragen kan vanaf 1 oktober 2020 bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (Rvo).

Overige maatregelen

Nog eens (ruim) 1 miljard stopt het kabinet in een aanvullend sociaal pakket, onder andere voor bij- en omscholing van werklozen, hulp voor jonge werklozen en voor mensen met een hoog risico op armoede en hoge schulden. Gemeenten en UWV krijgen meer geld om werklozen te helpen bij de begeleiding naar ander werk.

Meer fiscaliteiten

  • Uitstel van belasting aanvragen kan nu tot 1 april 2021. Wie al uitstel had gekregen, krijgt er een automatische verlening bij tot 1 april 2021.
  • Ondernemers die belastinguitstel hebben gekregen, hoeven pas te betalen vanaf 1 juli 2021. Ze kunnen er 3 jaar over doen. Ondernemers kunnen hun schuld in maandelijkse termijnen terugbetalen. Tot en met 31 december 2021 hoeven zij bijna geen invorderingsrente te betalen. Het blijft mogelijk de hele schuld in een keer af te lossen.
  • Ondernemers die vennootschapsbelasting betalen, en verlies verwachten over dit jaar, kunnen met de ‘coronareserve’ hun verwachte verliezen over 2020 verrekenen met de winst in 2019. De te veel betaalde belasting krijgen ze dan al dit jaar terug, en niet pas in 2021.
  • De werkkostenregeling voor bedrijven met personeel gaat voor het jaar 2020 omhoog van 1,7 procent naar 3 procent voor de eerste €400.000 van de loonsom per werkgever. Voor alles boven de 4 ton bruto-loonsom geldt 1,2 procent als vrije (onbelaste) ruimte.
  • Vaste vergoedingen voor reiskosten, lunches-van-de-zaak en andere vaste onkosten die werknemers al kregen op 12 maart 2020 mag de werkgever op dezelfde fiscale basis blijven vergoeden. Meer hierover bij de Belastingdienst.
  • Het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’, dat als doel heeft om fiscaal gedreven belastinguitstel door directeur-grootaandeelhouders (dga’s) te ontmoedigen, wordt uitgesteld tot 1 januari 2023.
  • Passend loon voor ondernemers die zelf meewerken in de vennootschap waarin zij een aanmerkelijk belang hebben kan dit jaar worden verlaagd.
  • Een betalingsachterstand op hypotheken kan worden uitgesmeerd over de resterende looptijd van de hypotheek (tot 360 maanden). 

Meer informatie fiscaal en financieel

Een overzicht van (bijna) alle financiële regelingen is te vinden op deze overzichtspagina van de Rijksoverheid. En ook bij Salarisnet. Een overzicht van de fiscale hulp is te vinden bij de Belastingdienst

Meer informatie over alle regelingen

Ga direct naar de Rijksoverheid voor meer informatie over alle (steun)maatregelen. Ook het UWV biedt informatie over de regelingen die zij uitvoeren. En voor wie er echt helemaal gek van wordt: probeer de coronacalculator van VNO-NCW en MKB. Of die van de Kamers van Koophandel.

Let op:

De gegevens in dit dossier zijn ontleend aan tientallen doorgaans zeer betrouwbare bronnen. Toch kan Earnest geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden, of gevolgschades die hieruit kunnen ontstaan. Deze informatie verandert vaak, en veel. Daarom is alleen de online-versie van dit dossier actueel.