Plannen met zieken en arbeidsongeschikten?

Het kabinet vindt dat er nog steeds te veel mensen te lang in uitkeringen blijven zitten bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Vooral het  midden- en kleinbedrijf (mkb) vindt dat ze deze mensen te lang moet doorbetalen (tot 2 jaar). Daarna vinden de mkb'ers dat ze veel te lang een te hoge premie moet betalen voor de uitgevallen (vaak ex-)werknemers. Vakbonden en oppositie vinden het krokodillentranen van de werkgevers. Als die zorgen voor betere arbeidsomstandigheden vallen er minder mensen ziek uit. Het beleid van het kabinet vinden ze niet sociaal en weinig humaan. Het zou vooral gaan om de kosten van de uitkeringen.

Wat waren de kabinetsplannen?

De regering wilde de volledige uitkering voor arbeidsongeschiktheid (IVA) alleen nog toekennen aan mensen die volledig zijn afgekeurd. Ook de mensen die nu tussen 80 en 99 procent worden afgekeurd zouden dan een uitkering krijgen voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WGA). Niet alleen is die uitkering lager, ze moeten dan ook elke geschikte arbeid accepteren. Naar schatting negen procent minder mensen komen dan in aanmerking voor de IVA, de uitkering voor volledig arbeidsongeschikten. In de oorspronkelijke kabinetsplannen zat ook een herkeuring van iedereen die nu al een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid heeft.

Wat zijn dan nu de plannen?

Verzekeringsmaatschappijen gaan kleine bedrijven tot 25 werknemers een 'een transparante, uniforme verzekering aanbieden die de kleine werkgevers volledig ontzorgt', zo stelt de Volkskrant het. Er lijkt een verplicht standaardpakket te komen aan voorzieningen, ongeveer zoals bij de zorgverzekering. Verzekeraars gaan concurreren op prijs en kwaliteit. Maar de premie voor zo'n complete verzekering zal aanzienlijk zijn. Daarom geeft de overheid de werkgevers die de verzekering toch nemen vanaf 2021 een korting van maximaal 1.150 euro op de sociale premies die ze aan het UWV moeten betalen. De regering hoopt dat de verzekeraars en reïntegratiebedrijven zo goed werken dat er minder mensen langdurig arbeidsongeschikt zullen worden.

Het plan lijkt deels op een plan waar minister Koolmees dit voorjaar mee kwam. Hij stelde toen voor om de loondoorbetaling en daaraan gekoppelde re-integratieverplichtingen voor bedrijven met minder dan 25 personeelsleden na drie maanden over te laten aan de privésector. En dat tegen betaling van een premie die recht doet aan het relatief lage ziekteverzuim bij kleine ondernemingen. De steun van de vakbonden voor het plan is opvallend. Dit voorjaar waren ze er nog fel op tegen om zieke werknemers 'binnen enkele maanden in de armen van particuliere verzekeraars en commerciële re-integratiespecialisten te jagen'. Maar de bezuinigingen op de uitkeringen zijn van de baan, daarom zouden de bonden akkoord zijn gegaan, stelt de Volkskrant.

De nieuwe polis komt er pas vanaf 2020. Eerst komt er nog een werkgroep (in de Stichting van de Arbeid) die gaat studeren op maatregelen om meer afgekeurden weer aan het werk te krijgen. Ook de manier van keuren gaan ze (weer) nader bekijken. Wijzigingen voorbehouden, kortom.

Meer weten over de WIA, WGA, IVA en WAO (enzo)? Lees het overzichtsdossier van Earnest er nog even op na!

Let op:

De gegevens in dit dossier zijn ontleend aan tientallen doorgaans zeer betrouwbare bronnen. Toch kan Earnest geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden, of gevolgschades die hieruit kunnen ontstaan.