Verlof voor werkenden

Weinig tijd? Spring naar:

Zorgverlof

Zwangerschapsverlof

Kraamverlof

Ouderschapsverlof

Calamiteitenverlof

Voor een ziek kind, een gesprongen waterleiding of andere plotselinge gebeurtenissen kunnen werknemers calamiteitenverlof krijgen. Het is bedoeld voor noodsituaties, waarin u snel iets moet regelen. De lengte van het verlof varieert van een paar uur tot een paar dagen. Informeer uw werkgever zodra de situatie zich voordoet, en geef aan hoeveel tijd u nodig denkt te hebben.

Als uw thuiswonend kind, partner of ouder plotseling ziek wordt, kunt u de eerste dag calamiteitenverlof opnemen. Vanaf de tweede dag moet u een andere vorm van verlof opnemen, het kortdurend zorgverlof.

 

Kort verzuimverlof

Ander kort verzuimverlof valt ook onder de regeling calamiteitenverlof. Dit neemt u op als u bijvoorbeeld tijdens uw werktijd aangifte moet doen van de geboorte van uw kind, als uw partner moet bevallen of als u aanwezig moet zijn bij een hoorzitting.

 

Was het nodig?

Uw werkgever mag een redelijk verzoek om calamiteitenverlof niet weigeren. Hij kan u achteraf wel vragen om aan te tonen dat het opnemen van calamiteitenverlof noodzakelijk was.

 

Zorgverlof

U kunt kortdurend zorgverlof opnemen als u een thuiswonend ziek kind, uw zieke partner of een zieke vriend of bekende moet verzorgen. U kunt zorgverlof ook krijgen om uw ouders te verzorgen. Zorgverlof geldt voor alle vormen van zorg, niet alleen voor een levensbedreigende ziekte. Voorwaarde is dat de verzorging noodzakelijk is en dat u de enige bent die de zorg kan geven.

Het is kortdurend zorgverlof als u iemand moet verzorgen die plotseling of onverwacht ziek is geworden. Vaak sluit dat aan op calamiteitenverlof. Gaat het om iemand die langere tijd hulpbehoevend is of ziek is, dan heet het langdurig zorgverlof.

 

Hoe lang en hoeveel zorgverlof

Hoeveel kortdurend zorgverlof u kunt opnemen, is afhankelijk van het aantal uren dat u werkt. Per 12 maanden kunt u maximaal 2 maal het aantal uren opnemen dat u in een week werkt. Als u bijvoorbeeld 36 uur per week werkt, kunt u per 12 maanden 72 uur kortdurend zorgverlof opnemen. In overleg met uw werkgever kunt u het verlof ook in gedeelten opnemen. Uw werkgever moet minstens 70% van uw loon doorbetalen. Uw loon mag dan niet minder worden dan het minimumloon.

Langdurig zorgverlof kan per 12 maanden hoogstens 6 keer uw normale werkweek duren. Kortdurend zorgverlof kan overlopen in langdurig zorgverlof. Werkgevers zijn alleen verplicht om kortdurend zorgverlof door te betalen.

 

Kortdurend zorgverlof

U vraagt kortdurend zorgverlof aan bij uw werkgever. Dit kan mondeling of schriftelijk. Uw werkgever kan het kortdurend zorgverlof alleen weigeren als door uw verlof het bedrijf of de organisatie in ernstige problemen komt. Hij moet minstens 70% van uw loon doorbetalen.

In een cao kunnen andere afspraken staan over het opnemen van kortdurend zorgverlof. Zulke afspraken kunnen ook zijn vastgelegd in een regeling tussen uw werkgever en de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

Als uw zorgverlof eenmaal is begonnen, mag de werkgever dit niet stoppen. De werkgever mag achteraf wel vragen naar bewijs dat het zorgverlof nodig was, bijvoorbeeld een doktersrekening of een afspraakbevestiging voor een medisch onderzoek.

 

Zwangerschapsverlof of bevallingsverlof

Wie zwanger is, heeft recht op ten minste 16 weken verlof met behoud van loon. De datum waarop het verlof ingaat, is afhankelijk van de datum waarop de bevalling is uitgerekend. Wie een meerling verwacht, kan 4 weken eerder met zwangerschapsverlof. Dat moet uiterlijk in de 30e week zwangerschap beginnen.

 

Zwangere vrouwen kunnen vanaf 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum verlof opnemen. Dat moet in ieder geval 4 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum. Het verlof moet duren tot minstens 6 weken na de bevalling. Het bevallingsverlof kan vanaf de 6e week na de bevalling in deeltijd worden opgenomen, over een periode van maximaal 30 weken. De vader krijgt het bevallingsverlof van de moeder als zij bij de geboorte van het kind komt te overlijden.

 

Aanvragen zwangerschapsverlof

U vraagt het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof aan bij uw werkgever. U moet dit doen minstens 3 weken voor de gewenste ingangsdatum van het verlof. Dat is dus ten minste 7 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum. Ook moet u uw werkgever een verklaring geven van uw arts of verloskundige waarin de vermoedelijke bevallingsdatum staat.

 

Heeft u een uitkering, dan moet u 8 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum bij het UWV het aanvraagformulier voor een WAZO-uitkering aanvragen. U stuurt dit formulier naar het UWV, samen met een verklaring van zwangerschap van uw arts of verloskundige. De uitkering gaat in tussen 6 en 4 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum.

 

Ziek tijdens zwangerschapsverlof

Wordt u ziek tijdens uw zwangerschapsverlof, dan blijft u met zwangerschapsverlof. Wie na de bevalling ziek wordt door de zwangerschap of bevalling, heeft tot 2 jaar recht op een Ziektewetuitkering van het UWV van 100% van het salaris. Is er een andere reden voor de ziekte, dan moet de werkgever u tot 2 jaar doorbetalen, net als bij andere ziekmeldingen.

 

Zwanger en zelfstandig

Vrouwelijke zelfstandigen hebben recht op een zwangerschapsuitkering van 16 weken. De uitkering gaat in tussen de 6 en 4 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum en loopt door tot minstens 10 weken na de bevalling. Dit is geregeld in de Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ). De hoogte van de uitkering hangt af van het aantal uren dat u als zelfstandige werkte in het jaar voordat u het kind krijgt. De maximale uitkering is gelijk aan het minimumloon, die krijgt u als u minstens 1225 uur werkte in uw eigen bedrijf. Werkte u minder uren, dan is de uitkering afhankelijk van de winst in het jaar vòòr uw bevalling. Dit geldt ook als u meewerkend echtgenote bent. De ZEZ vraagt u 4 tot 2 weken voordat u de uitkering wilt ontvangen aan bij het UWV.

 

Kraamverlof

De partner van de zwangere heeft recht op kraamverlof van twee werkdagen. Deze twee dagen gaan in na het verlof op de dag van de bevalling. Daar omheen heeft de partner recht op drie dagen ouderschapsverlof rond de geboorte. Als het kind thuis wordt geboren, neemt u het kraamverlof op in de eerste vier weken na de geboorte. Als het kind in het ziekenhuis wordt geboren, neemt u het verlof op in de vier weken na de thuiskomst van de baby uit het ziekenhuis. De werkgever kan per cao andere afspraken hebben gemaakt over doorbetalen van salaris en het inleveren van vakantiedagen tijdens het kraamverlof.

 

Ouderschapsverlof

Voor de verzorging van kinderen onder de 8 jaar kan elke werknemer bij zijn werkgever ouderschapsverlof opnemen. U kunt het verlof laten aansluiten op het kraamverlof. U kunt het ook krijgen voor adoptiekinderen, pleegkinderen of stiefkinderen die bij u wonen. Ouderschapsverlof is onbetaald, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt in een cao die voor u geldt.

 

Beide ouders; voor elk kind

Beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof. Als u meer kinderen heeft, kunt u voor elk kind apart ouderschapsverlof opnemen.

 

Lengte ouderschapsverlof

U heeft recht op 26 werkweken ouderschapsverlof, dat wil zeggen: 26 maal de lengte van uw normale werkweek. Als het kind acht jaar wordt terwijl u er ouderschapsverlof voor hebt opgenomen, dan vervalt uw recht op de rest van het ouderschapsverlof.

 

Adoptieverlof

Als u een kind adopteert of een pleegkind opneemt in uw gezin kunt u adoptieverlof of pleegzorgverlof opnemen. Tijdens het adoptieverlof kunt u wennen aan de nieuwe gezinssituatie. Adoptieverlof duurt 4 weken. U kunt al het verlof in een keer, of gespreid opnemen. Dat moet altijd binnen 26 weken. U vraagt het verlof aan bij uw werkgever, minstens 3 weken voordat u het wilt opnemen. Hij mag het niet weigeren.

 

Beide ouders kunnen adoptieverlof opnemen. Ze hebben er elk apart recht op. Als u meer kinderen tegelijk adopteert, kunt u maar een keer adoptieverlof opnemen voor alle kinderen. U kunt geen adoptieverlof opnemen als het kind langer dan 26 weken in uw gezin is opgenomen voordat u het officieel adopteert.

 

Let op:

De gegevens in dit dossier zijn ontleend aan tientallen doorgaans zeer betrouwbare bronnen. Toch kan Earnest geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden, of gevolgschades die hieruit kunnen ontstaan.