In de WW.  En dan?

Snel naar:

 

Als u minder of helemaal geen werk meer heeft, kunt u misschien een WW-uitkering krijgen. U moet dan aan al deze voorwaarden voldoen:

 • Tot u werkloos werd, was u bij een werkgever in loondienst. WW geldt dus niet voor zelfstandigen (ZZP’ers).
 • U kunt direct beginnen met ander, betaald werk. U kunt dus niet eerst op vakantie gaan nadat u een WW-uitkering hebt aangevraagd.
 • U heeft in de de 36 weken vóórdat u werkloos werd minstens 26 weken gewerkt (wekeneis).
 • U bent jonger dan 65 jaar.
 • U krijgt WW over het aantal uren dat u per week niet werkt. Dat moeten minstens 5 uur per week zijn. U mag dus ook geen recht op loon hebben over die uren. Dus ook als u een deel van uw baan kwijtraakt kunt u een WW-uitkering aanvragen.
 • Werkte u gemiddeld minder dan 10 uur per week? Dan bent u werkloos als u minimaal de helft van dit aantal uren en het loon over die uren kwijtraakt. Overuren of tijdelijk extra gewerkte uren tellen meestal niet mee.

 

Aanvragen bij UWV

U vraagt een WW-uitkering aan bij het werkbedrijf van het UWV, het uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

 

Later WW aanvragen?

U moet de WW zo snel mogelijk aanvragen nadat u werkloos bent geworden. Wacht u met aanvragen, dan bekijkt UWV of u beschikbaar bent geweest om nieuw werk te accepteren vanaf de dag dat u werkloos bent geworden. Kan UWV dit niet met absolute zekerheid vaststellen, dan gaat uw WW-uitkering in op de dag van de aanvraag. Vanaf die dag beoordeelt UWV ook of u in de 36 weken daarvoor 26 weken hebt gewerkt. Wie dus pas na 10 weken werkloosheid WW aanvraagt, kan geen WW meer krijgen.

 

Hoe lang krijgt u WW

Hoe lang u een WW-uitkering krijgt, hangt af van het aantal weken en het aantal jaren dat u gewerkt heeft voordat u werkloos werd. U krijgt een (basis)uitkering van 3 maanden als u hebt gewerkt gedurende tenminste 26 weken van de 36 weken voordat u werkloos werd.

 

Als u in minimaal vier van de laatste vijf kalenderjaren voordat u werkloos werd minstens 52 dagen per jaar loon hebt gekregen, kunt u een langere uitkering krijgen. Dit is de de 4-uit-5 eis, of de jareneis van de WW. Hoe lang deze verlengde WW-uitkering duurt, hangt af van uw arbeidsverleden. Het UWV telt uw feitelijk en fictief arbeidsverleden bij elkaar.

 • Het feitelijk arbeidsverleden bestaat uit de jaren vanaf 1998 waarin u ten minste 52 dagen per jaar in loondienst bent geweest. Het jaar waarin u werkloos werd, telt niet mee.
 • Het fictief arbeidsverleden bestaat uit de jaren vanaf het jaar dat u 18 werd tot en met 1997. Het maakt niet uit of u in die periode wel of niet gewerkt heeft.

 

Feitelijk en fictief arbeidsverleden bij elkaar opgeteld is het totale arbeidsverleden. Voor ieder jaar van uw totale arbeidsverleden krijgt u 1 maand WW-uitkering. Dat loopt door tot een arbeidsverleden van 38 jaar: dan duurt de WW-uitkering in totaal 41 maanden (38 maanden voor elk gewerkt jaar en 3 maanden basisuitkering). Dat is drie jaar en 5 maanden. Deze maximale lengte wordt sinds 1 januari 2016 in stappen verlaagd naar 24 maanden in 2019. Elk kwartaal wordt de maximale duur een maand minder. In cao's mag worden afgesproken dat de maximale duur 38 maanden blijft.

 

Let op

Voor meer details over deze berekeningssystematiek kunt u het beste de website van het UWV raadplegen.

 

Hoogte WW-uitkering

De WW-uitkering is in de eerste twee maanden dat u werkloos bent 75 procent van het sociale verzekeringsloon dat u verdiende in het jaar voordat u werkloos werd. Dit SV-loon is het loon waarover u belastingen en sociale premies heeft betaald. Sommige vergoedingen en premies tellen daarbij niet mee. Van het SV-loon leidt het UWV uw dagloon af. Dat doet het UWV door uw SV-loon te delen door het totale aantal werkdagen die zitten in de maanden waarin u loon kreeg. Het dagloon is gebonden aan een maximum. Na drie maanden krijgt u 70 procent van uw dagloon. Over de WW-uitkering betaalt u inkomstenbelasting en premies voor sommige werknemersverzekeringen.

 

Let op

Hoe hoog uw uitkering precies wordt is erg complex. Meer informatie hierover bij het UWV.

 

Verwijtbaar werkloos

Als u door uw eigen schuld werkloos bent geworden krijgt u mogelijk minder WW of helemaal geen WW-uitkering. Volgens UWV bent u verwijtbaar werkloos als u zich zò ernstig heeft misdragen dat een werkgever de dienstbetrekking in alle redelijkheid niet kan laten voortduren. Bijvoorbeeld omdat u herhaald niet of te laat op uw werk bent gekomen, of omdat u collega’s heeft bedreigd of mishandeld. Werknemers die zelf ontslag nemen zonder in een onhoudbare positie te zitten, hebben meestal ook geen recht op een uitkering.

Wordt u werkloos omdat uw werkgever geen werk meer voor u heeft (bedrijfseconomische redenen), dan is dat meestal niet uw schuld. U hoeft dan ook geen rechtszaak tegen uw werkgever te beginnen alleen om uw WW-uitkering veilig te stellen.

 

Verplichtingen in de WW

Wie een WW-uitkering heeft, moet zich houden aan de afspraken die hij maakt met zijn of haar werkcoach van het UWV. Meestal gelden de volgende verplichtingen:

 • Inschrijven als werkzoekende bij UWV, en ingeschreven blijven;
 • Solliciteren naar passend werk. Hoe vaak u moet solliciteren, en welk werk passend is hangt af van de tijd dat u werkloos bent.
 • Passend werk aanvaarden. Na zes maanden moet u al het werk dat er is accepteren. Werk dat minder betaalt, wordt aangevuld tot de hoogte van uw WW-uitkering in de eerste 6 maanden. Voor mensen die op 1 juli 2015 al werkloos waren, geldt deze verplichting pas na 1 jaar werkloosheid.

Meer informatie over uw verplichtingen krijgt u na inschrijving als werkzoekende.

 

Bijverdienen

Sinds 1 juli 2015 is het financieel aantrekkelijker om vanuit de WW aan het werk te gaan. Wie gaat werken, mag vanaf de eerste dag 30 cent zelf houden van elke (bruto) verdiende euro. De resterende 70 cent wordt gekort op de uitkering, tot er 12½ procent van de uitkering over is. Dan wordt de uitkering beëindigd.

 

Let op

Dit zijn de algemene (vuist)regels voor bijverdienen. Hoeveel u precies kunt bijverdienen, en wat de gevolgen zijn kunt u het beste nazoeken bij het UWV. Voor wie eerder dan 1 juli 2015 al in de WW zat, gelden de oude verrekeningsregels. UWV vermindert dan de WW-uitkering gebaseerd op het aantal uren dat iemand weer aan het werk gaat. Bij uitkeringen die langer duren dan een jaar, worden de inkomsten afgetrokken van de uitkering. Raadpleeg het UWV voor meer informatie over de regels bij werken naast een WW-uitkering.

 

Voortgezette WW

Wie WW had, een baan accepteert en na korte tijd weer werkloos wordt, kan opnieuw WW aanvragen. Meestal kan de WW-uitkering worden voortgezet als u binnen 26 weken weer zonder werk komt.

 

Ziekte

Wordt u ziek terwijl u WW ontvangt, dan moet u zich uiterlijk op de tweede ziektedag ziek melden bij het UWV. Na uw melding bespreekt een medewerker verzuimbeheer van UWV waarom u niet kunt werken en wanneer u denkt wel weer hersteld te zijn. Na 13 weken ziekte kunt u recht hebben op een ziektewetuitkering.

 

Meer informatie

De voorwaarden om WW te krijgen en te houden zijn erg complex. Het UWV geeft meer informatie over WW-uitkeringen.

 

Let op:

De gegevens in dit dossier zijn ontleend aan tientallen doorgaans zeer betrouwbare bronnen. Toch kan Earnest geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden, of gevolgschades die hieruit kunnen ontstaan.