Minister wil misstanden uitzendmarkt aanpakken

Malafide uitzendbureaus die allerlei wetten en regels over loon, pensioen, huisvesting en arbo aan hun laarzen lappen. De uitzendbranche probeert zichzelf al jaren te reguleren. Maar de schandalen over slechte huisvesting, onderbetaling en belachelijke werkuren blijven opduiken. Voormalig minister Van Gennip van Sociale Zaken wil de markt voor uitzenden, inlenen en detacheren nu echt reguleren met het Wetsvoorstel toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta).

 

Wordt de wet aangenomen en ingevoerd, dan mogen bedrijven over enkele jaren. alleen nog zaken doen met uitzendbureaus die zijn toegelaten. Een toegelaten bedrijf moet laten zien dat het zich aan de regels houdt. Die regels bestaan uit het huidige vrijwillige normenkader van de Stichting Normering Arbeid (SNA) voor de uitzendbranche, aangevuld met diverse financiële eisen en eisen aan de huisvesting. Een apart normenkader met richtlijnen heeft de minister opgenomen in een ministriële regeling.

Per wanneer?

Nu (voorjaar 2024) zoekt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar een organisatie die de toelatingen (of vergunningen daarvoor) verstrekt, en controleert. Of, en zo ja wanneer de Wet wordt ingevoerd is onzeker. Maar eerder dan 2026 zal het hoogstwaarschijnlijk niet worden. Mogelijk zelfs 1 januari 2027. 

Uitgebreid normenkader

Het kabinet wil de volgende aanvullende verplichtingen voor uitzenders en uitleners invoeren:

  • betalen van het juiste loon op grond van de loonverhoudingsnorm;
  • een verklaring omtrent het gedrag (VOG);
  • een bankgarantie (waarborgsom van € 100.000);
  • aanbieden van gecertificeerde huisvesting;
  • doorgeleiden van informatie over veiligheid op de werkplek;
  • controle op pensioenaansluiting.

 

Waadi

De toelatingsplicht gaat gelden voor alle ondernemingen die in Nederland arbeid ter beschikking stellen, zoals bedoeld in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Niet alleen uitzendbureaus vallen onder de verplichting. Het geldt straks ook voor bureaus die personeel doorlenen aan externe inhuurders.

Toelating en handhaving

Om een toelating volgens de Wtta te krijgen (en te houden) moet een uitzend- of uitleenbedrijf periodiek laten zien dat het zich aan de regels houdt. De Nederlandse Arbeidsinspectie zal hierop toezien. Het toezicht houdt onder andere in dat de Arbeidsinspectie boetes kan opleggen aan uitleners die zonder toelating arbeidskrachten ter beschikking stellen. En ook aan inleners die arbeidskrachten inlenen van niet-toegelaten uitleners. Daar komen de inspectiebureaus bij die de toegelaten uitzendbureaus moeten controleren op het normenkader.  

Lees ook

  • De tekst van het wetsvoorstel;
  • Internetconsultatie Normenkader en richtlijnen (ministriële regeling)
  • Volg de vorderingen rond de Wet op ZIPconomy
  • Commentaar van Pascal Besselink op LinkedIn op de bezwaartermijnen bij ontslag op staande voet (een constructie die sommige uitzendbureaus volgens de Arbeidsinspectie gebruiken om snel van arbeidsmigranten af te komen)

 

Let op:

De gegevens in dit dossier zijn ontleend aan tientallen doorgaans zeer betrouwbare bronnen. Toch kan Earnest geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden, of gevolgschades die hieruit kunnen ontstaan. Deze informatie verandert vaak, en veel. Daarom is alleen de online-versie van dit dossier actueel.